Sobre Molivers

Molivers Societat Municipal, SL és el resultat d’un canvi de 360º en el rumb de la societat pública municipal creada l’any 1998.

El passat any 2021 la societat va experimentar canvis importants en la seva direcció i gestió que han propiciat un clar enfoc cap al creixement de l’empresa. La societat va passar a ser 100% de l’Ajuntament de Molins de Rei, es va rebre el primer gran encàrrec de gestió sobre la neteja i el manteniment dels espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina, es va dotar de personal laboral estructural, es van recapitalitzar els fons propis i es va modificar la raó social.

El nou enfoc de la societat municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei, tanca definitivament l’etapa de l’antiga denominació social de Molins Energia, SL, que pasa a formar part de l’història de la societat.


Història de la societat

L’any 1998 l’Ajuntament de Molins de Rei,  l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (Àrea Metropolitana de Barcelona) i l’empresa Eficiència Energètica, SA (ICAEN – Generalitat de Catalunya) van crear l’empresa Molins Energia, SL amb l’objecte social de gestionar la distribució d’aigua calenta al barri de “La Granja” de Molins de Rei.

Un cop constituida la societat, i a fi de que es poguessin dur a termes les inversions necessàries per a la gestió del servei de distribució d’aigua calenta al barri de La Granja, s’afegí a l’accionariat la societat, l’empresa Biomassa Aprofitament Energètic, SL amb un 55% del capital social resultant. Aquesta empresa posteriorment va passar a denominar-se Biomassa Energia, SL. I més endavant va quedar absorbida per la societat Cassa Aigües i Depuració, SL mantenint en tot moment el mateix percentatge de participació a Molins Energia, SL.

A finals de l’any 2014 Cassa Aigúes i Depuració, SL, ven el 100% de la seva participació a l’Ajuntament de Molins de Rei. A partir del 2015 l’Ajuntament canvia la forma de getió del servei de distribució d’aigua calenta al barri de La Granja que gestionava Molins Energia, passant a fer una gestió indirecta del servei mitjançant concurs públic, essent el nou adjudicatari del servei  l’empresa Veolia Serveis Catalunya. Conseqüentment, la societat Molins Energia roman sense activitat efectiva fins al 2021.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email